Over ons

De schoolbesturen en scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan de leerlingen uit onze regio. Dat vraagt om een dekkend netwerk van lesplaatsen en voorzieningen, van alle schoolsoorten, onderwijsniveaus en gespecialiseerde ondersteuning. We organiseren zo veel mogelijk ondersteuning op reguliere scholen, onder andere door samenwerking met het speciaal onderwijs en jeugdhulp. Wilt u weten hoe wij georganiseerd zijn en hoe wij werken, lees dan verder op deze pagina.

Sterke basis, gerichte specialismen

Scholen voor regulier onderwijs hebben allemaal een sterke ondersteuning. Ze voorzien in ondersteuningsmogelijkheden zoals faalangstreductietrainingen, begeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren. In scholen wordt systematisch afgewogen aan welke ondersteuning leerlingen behoefte hebben. Dat gebeurt volgens een opeenvolging van zogenaamde ‘Professionele Momenten’. Deze structuur wordt op alle scholen op een vergelijkbare manier gehanteerd. De ondersteuningsmogelijkheden en de manier van werken zijn voor alle scholen  vastgelegd in schoolondersteuningsprofielen. 

Kwaliteit

Het samenwerkingsverband hanteert een systematiek voor kwaliteitszorg. Deze systematiek bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Jaarlijks en vierjaarlijks worden duidelijke doelen geformuleerd.
  • De expertise en de middelen om die doelen te bereiken worden zo veel mogelijk bij scholen zelf neergelegd. Het samenwerkingsverband ontwikkelt criteria voor de orthopedagogische expertise op scholen.
  • Alle scholen bieden het niveau van basisondersteuning. Om dit niveau te borgen zijn een monitor en een protocol voor collegiale visitatie ontwikkeld.
  • Het samenwerkingsverband meet of de doelen die gesteld worden, ook gehaald worden. Hiervoor is een monitor ontwikkeld.

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het samenwerkingsverband.

Collectieve ambitie

De uitvoering en uitwerking van het vastgestelde beleid wordt gedeeld met zorgcoördinatoren, orthopedagogen en intern deskundigen, die onder de noemer ‘Collectieve Ambitie’ jaarlijks ontwikkeldoelen opstellen en een aantal keren bij elkaar komen. 

Kennisdeling

Het samenwerkingsverband organiseert leergangen waaraan zorgcoördinatoren, orthopedagogen en brugfunctionarissen (verbonden aan wijkteams) deelnemen. Tijdens de leergangen is er ruime gelegenheid om nieuwe inzichten op te doen, ervaringen en oplossingen te delen met collega’s en de eigen praktijk verder te ontwikkelen. Een leergang bestaat uit masterclasses, colleges en casusbesprekingen. 

Collegiale visitaties

In de afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband collegiale visitaties gehouden. Alle reguliere scholen zijn bezocht door collega’s uit het regulier en speciaal onderwijs. Deze visitaties zijn onderdeel van het kwaliteitsbeleid en bedoeld om van elkaar te leren. De collegiale visitatie bestaat uit drie stappen:

  • de school schrijft een zelfevaluatie;
  • een visitatiecommissie bezoekt de school;
  • de visitatiecommissie rapporteert bevindingen en doet aanbevelingen.

In de zelfevaluatie omschrijft de school haar eigen bevindingen, visie en verbeterpunten met betrekking tot de ondersteuning die op school gegeven wordt. De visitatiecommissie bestaat uit collega’s van scholen van dezelfde onderwijssoort en van verschillende besturen. De commissie bezoekt de school op één dag. De visitatiecommissie bevraagt de school met het oog op aanscherpingen van de bevindingen, verklaringen, doelen en aanpakken die de school zichzelf heeft gesteld. De rapportage van de visitatiecommissie bestaat uit een beknopte samenvatting van de werkwijze en gedeelde informatie, aanbevelingen en leerpunten. 

Organisatie

Samenwerkingsverband V(S)O Eemland is een stichting en bestaat uit 36 scholen voor regulier en speciaal onderwijs. Sinds 1 juni 2024 wordt het samenwerkingsverband geleid door een directeur-bestuurder. Als eindverantwoordelijke wordt hij geadviseerd door een deelnemersraad en directieberaad. Een Raad van Toezicht controleert het beleid.

Deelnemersraad en Raad van Toezicht

De deelnemersraad bestaat uit afgevaardigden van de aangesloten besturen van onze vo en vso scholen. De directeur-bestuurder laat zich door hen adviseren over het beleid en afspraken. Hun taak staat is vastgelegd in het reglement Deelnemersraad.

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke leden. Zij hebben een toezichthoudende rol op beleid en financiën. Deze rol staat beschreven in het reglement Raad van Toezicht en het toezichtkader.

Directieberaad

De ontwikkeling en uitvoering van het beleid wordt voorbereid door het directieberaad, waarin alle deelnemende schoolbesturen een schooldirecteur hebben afgevaardigd. Het directieberaad adviseert de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband over het beleid. Kwesties van enig gewicht worden door het bestuur niet behandeld zonder dat het directieberaad daarover een advies heeft uitgebracht aan de directeur. 

Bureau

Het bureau van het samenwerkingsverband is compact en is onder andere verantwoordelijk voor financiën, kwaliteit, samenwerking en de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs.

Medezeggenschap

In de ondersteuningsplanraad (OPR) zijn alle schoolmedezeggenschapsraden in de regio vertegenwoordigd. De OPR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit medewerkers van de besturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op het vierjaarlijks op te stellen Ondersteuningsplan. De OPR wordt bovendien geïnformeerd over en verleent instemming op de hoofdlijnen van de begroting en de jaarplannen.