Ondersteuning

De scholen van het samenwerkingsverband hebben afgesproken dat alle scholen een rijk scala aan ondersteuningsmogelijkheden bieden. De middelen en deskundigheid voor ondersteuning worden zo veel mogelijk ingezet door scholen zelf. Er zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de ondersteuning, over de structuur van Professionele Momenten en over de samenwerking met jeugdhulp. Over deze drie onderwerpen leest u meer op deze pagina.

Inhoudelijke afspraken Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen hebben in hun schoolondersteuningsprofiel opgeschreven welke ondersteuning zij kunnen bieden aan scholen. Afgesproken is dat alle scholen ondersteuning kunnen bieden als het gaat om: 

  • Specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen: een aanbod en expertise op onderwerpen zoals dyslexie, leren leren, sociaal-emotionele ontwikkeling.  
  • Een veilige omgeving: zowel wat betreft pedagogische als fysieke aspecten.
  • Ondersteuningsstructuur: duidelijke werkafspraken over hoe ondersteuning voor een leerling tot stand komt. 
  • Kwaliteitszorg: regelmatig bijstellen van de ondersteuning op school en de manier van waarop die geboden wordt. 

De ondersteuning die geboden wordt, is op hoofdlijn voor alle reguliere scholen dezelfde, ongeacht de schoolsoort. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat scholen in de basis een groot aantal ondersteuningsbehoeften van leerlingen kunnen inlossen, ook als het om ernstige of complexe vragen gaat. De invulling die aan ondersteuning wordt gegeven, verschilt wel per school. De ondersteuning wordt ingevuld passend bij de schoolpopulatie en bij het onderwijsconcept van de school. In het schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven hoe de ondersteuning vorm en inhoud krijgt. 

Professionele Momenten

Op alle scholen is de ondersteuningsstructuur vormgegeven op basis van eenzelfde visie, die per school is aangepast aan de eigen manier van werken. De structuur is gebaseerd op een opeenvolging van ‘professionele momenten’ (PM). Op alle scholen is de ondersteuningsstructuur vormgegeven op basis van de volgende fasering:

  • PM 0 is de fase waarin de ondersteuningsbehoefte van nieuw aangemelde leerlingen in beeld wordt gebracht. Rond de intake wordt bepaald of de school een passend onderwijsaanbod kan bieden en of voor deze leerling contact met het sociaal (wijk-)team van de gemeente wenselijk is. 
  • PM I is de fase waarin de eerste leerlingbegeleiding plaatsvindt. De benodigde begeleiding wordt door docenten (en mentoren) geboden. 
  • PM II wordt doorgaans gevormd door de leerlingbespreking; leerlingen worden besproken door meerdere docenten tegelijk. Wanneer een leerling in PM I onvoldoende geholpen kan worden, wordt de situatie van een leerling besproken in PM II. PMI en PMII vormen samen het primaire proces; in PMIII en PMIV wordt aanvullende ondersteuning ingezet. 
  • PM III wordt doorgaans gevormd door het interne ondersteuningsteam. Dit overleg bestaat uit de interne specialisten uit de school, de zorgcoördinator en de orthopedagoog en is bedoeld om leerlingen te bespreken voor wie meer hulp nodig is dan in PM I en PM II geboden kon worden dan wel toereikend bleek. 
  • PM IV wordt gevormd door een multidisciplinair zorgteam waarbij externe partners betrokken zijn. 

Samenwerking jeugdhulp

Op alle scholen wordt samengewerkt met medewerkers van sociale (wijk-)teams, die jeugdhulp en opvoedondersteuning kunnen bieden. Deze teams vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten in de regio. Op elke school is een brugfunctionaris beschikbaar, die zorgt voor de aansluiting tussen onderwijsondersteuning en opvoedondersteuning. Dit zijn deskundigen die in dienst zijn van wijkteams en een aanspreekpunt zijn voor een of meer scholen. Elke school werkt samen met een eigen brugfunctionaris. 

Als een school vermoedt dat een vorm van jeugdhulp of opvoedondersteuning wenselijk is, die aanvullend is op de eigen onderwijsondersteuning, dan overlegt zij daarover met de brugfunctionaris. Die legt dan contact met de leerling of met thuis en kan vanuit het achterliggende wijkteam gespecialiseerde hulp starten. Scholen en wijkteams geven een eigen invulling aan deze basisafspraak, passend bij de eigen situatie. Zo zijn er scholen waar brugfunctionarissen een eigen spreekuur voor ouders hebben en zo zijn er scholen waar zorgcoördinatoren zelf werkoverleg hebben met leden van een wijkteam.

Bekijk de ondersteuning op alle scholen

Op deze website hebben we een overzicht gemaakt van de ondersteuningsmogelijkheden van alle scholen. Je vindt er eenvoudig waar scholen staan, welke opleidingen ze bieden en welke ondersteuning de school aan leerlingen biedt.