GSG Guido, locatie vmbo

In onze visie gaan we er van uit dat God de mens uniek en naar Zijn beeld geschapen heeft. Gaven en talenten verschillen per leerling, waarbij we kunnen denken aan cognitieve, creatieve en sociale talenten.

We vragen van leerlingen en docenten om respectvol met elkaar om te gaan. Voor het onderwijs is het van belang om er voor te zorgen dat leerlingen met hun capaciteiten zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Doel van de ondersteuning is de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen zodat zij kunnen opgroeien tot evenwichtige mensen. De ondersteuning betreft alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee onze school leerlingen ondersteunt in hun leer- en/of ontwikkelingsproces. Deze maatregelen worden gehanteerd om er voor te zorgen dat een leerling een goede schoolperiode doorloopt en dat problemen worden voorkomen, gesignaleerd en opgelost.

Om waar te kunnen maken dat de ondersteuning voor alle leerlingen ook werkelijk doeltreffend wordt verleend werken we in leerling gerichte teams. Dit betekent dat op elke locatie teams zijn geformeerd die o.a. als taak hebben de integrale ondersteuning voor alle leerlingen die tot dat team behoren.

Op onze school bieden wij ondersteuning geïntegreerd aan. De docenten hebben oog voor het functioneren van de leerlingen en spelen daar tijdens het lesgeven en begeleiden op in.

Leerlingondersteuning is er in zijn algemeenheid voor alle leerlingen. Leerlingen kunnen echter om verschillende redenen vastlopen in het onderwijs. De oorzaken van de problemen kunnen heel divers zijn. Uitgangspunt bij ondersteuning is, dat we kijken naar de mogelijkheden van de leerling.

GSG Guido, locatie vmbo

Hardwareweg 11
3821 BL Amersfoort

E-mail: vmbo@guido.nl
Telefoon: 033 - 479 29 00
Website: Bezoek website

Bestuur

Vereniging Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Midden Nederland

Schoolsoorten

vmbo-b, vmbo-k, vmbo-(g)t

Denominatie

Gereformeerd

Ondersteuningsaanbod

Er zijn twee speciale groepen:

  • i-AVO, voor leerlingen mavo die behoefte hebben aan duidelijke structuur;
  • vmbo (b/k) met leerwegondersteuning (LWOO), voor leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding en ondersteuning.

Veilige omgeving

Er is een interne vertrouwenspersoon en counselor voor leerlingen.

Structuur

De ondersteuning van leerlingen wordt in een duidelijke structuur en fasering bepaald en georganiseerd. In overleg met de zorgcoördinator worden interne specialisten of externe partners ingezet.

De school werkt planmatig en oplossingsgericht aan ondersteuning, op basis van de stappen van Handelingsgericht werken. Als dat nodig is, wordt een ontwikkelingsplan opgesteld.

Kwaliteitszorg

Docenten worden begeleid en geprofessionaliseerd in het bieden van ondersteuning. De ondersteuning wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.