26 november 2021

Update van het project Hoogbegaafdheid

We weten allemaal dat we momenteel midden in de (subsidie-)periode zitten van ons HB-projectplan: een vierjarig traject met een scala aan activiteiten dat moet leiden tot een sluitend netwerk HB binnen onze regio.

“leren buiten de lijntjes”

Een prachtige, uitdagende term die onlangs werd geopperd tijdens het eerste overleg van de werkgroep HB. In deze groep wordt nagedacht over het delen en verdiepen van de kennis en ervaringen die momenteel worden opgedaan. “Binnen de kaders, maar buiten de lijntjes”, werd er later aan toegevoegd.

De opmerking kwam van één van pilotscholen waar een HB-aanbod op dit moment wordt aangeboden aan de zogenaamde ‘snelle denkers’. Het is geen nieuws als we melden dat er momenteel 2 pilots lopen binnen de regio rondom een gericht HB-aanbod: de Parnassosklas op JvO en Intermezzoklas op het Corderius. Beide initiatieven worden goed gemonitord en dikwijls onder de aandacht gebracht van alle collega’s binnen de regio en dat is ook nodig om richting het einde van de subsidieperiode weloverwogen keuzes te kunnen maken over hoe de regio HB verder geïmplementeerd wil zien binnen Eemland.

Hoogbegaafdheid vanaf schooljaar 2023

Schooljaar 23-24 zal, naar alle waarschijnlijkheid, het laatste subsidiejaar worden. Ruim voor die tijd moeten er keuzes gemaakt worden over hoe het integrale aanbod van onderwijs en zorg rondom HB-leerlingen er dan uit moet komen te zien.

Van leerbaar naar schoolbaar naar toetsbaar!

Maar de hoe-vraag en de waar-vraag moeten daarbij goed beantwoord worden. Wordt er, analoog aan de beide VO-scholen in Vathorst, meer gedacht aan een expertisemodel vanwege de opgedane ervaringen en ontwikkelde specialisaties of kiezen we, in het verlengde van de uitgangspunten van het SWV, voor een schoolmodel waarbij het uitgangspunt is dat iedere school aanbod heeft en thuisnabij-onderwijs wordt nagestreefd.

Feit is dat de beide pilotscholen hierover vroegtijdig geïnformeerd moeten worden i.v.m. vooral de organisatorische kant maar ook de meer inhoudelijke kant naar ouders, leerlingen en ketenpartners (bijvoorbeeld po-scholen).  Maar die tijd moet feitelijk ook gegund worden aan de overige partnerscholen in de regio als het gaat om de mogelijke voorbereidingen op de inrichting van interventies die recht doen aan het onderwijs aan HB-leerlingen.

Vanaf kalenderjaar 2021 en doorlopend in schooljaar 22-23 zal het bestuur van het SWV dus haar keuze moeten maken. Dat doen zij (veelal) op advies van het directieberaad en dat orgaan moet dus geïnformeerd worden om het juiste advies te kunnen maken. Diverse initiatieven worden ontwikkeld vanuit de projectleiding om de informatieverstrekking zo goed en volledig mogelijk te laten verlopen, waardoor de juiste info ook kan leiden tot een juiste keuze. We houden alle betrokkenen zo goed mogelijk ‘aangehaakt’.

Jeroen van Tongeren en Mark van der Plas