VMBO Trivium College

Op het VMBO Trivium College staat de leerling centraal. Wij hebben als doel de leerling optimaal te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces. Het uitgangspunt hierbij is een ononderbroken schoolloopbaan en het behalen van het diploma.

Naast het begeleiden naar een diploma toe, hebben wij de ambitie om de leerling voor te bereiden op de hedendaagse maatschappij, zodat zij daarin zelfredzaam, zelfstandig en verantwoordelijk in kan functioneren.

Kernwaarden van het VMBO Trivium College zijn samenwerking, erkenning en ontwikkeling van individuele talenten en behoeften, wederzijds respect en verdraagzaamheid. Om ons onderwijs te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, streven wij ernaar dat het plaatsvindt in een actuele, maatschappelijke en betekenisvolle context. VMBO Trivium College is een kleine school met 350 leerlingen. De school wil een open klimaat scheppen waarbij alle leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen en waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen.  

VMBO Trivium College

Dierenriem 11
3813 VN Amersfoort

E-mail: infovmbo@triviumcollege.nl
Telefoon: 033 - 475 36 94
Website: Bezoek website

Bestuur

Onderwijsgroep Amersfoort

Schoolsoorten

vmbo-b, vmbo-k, vmbo-(g)t

Denominatie

Openbaar

Ondersteuningsaanbod

Er zijn maatwerkuren waarop leerlingen extra aandacht aan kernvakken kunnen besteden. Er is een specifieke training voor sociale vaardigheden voor leerlingen met ASS. Er is specifieke inzet voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en achterstand op technisch lezen, en samenwerking met Kentalis voor leerlingen met spraak-taalproblematiek. Er is samenwerking met De Kleine Prins voor leerlingen met lichamelijke beperkingen en chronische ziekte.

Veilige omgeving

Uit onderzoeken blijkt dat alle betrokkenen zich veilig voelen op school. Er wordt gewerkt met protocollen. Er is een vertrouwenspersoon.

Structuur

Er is veel aandacht voor de intake van nieuwe leerlingen. Docenten en mentoren worden gecoached in het begeleiden van leerlingen. Als leerlingen ondersteuning nodig hebben wordt dat eerst in een leerlingoverleg met docenten besproken en als dat nodig is wordt in een intern zorgoverleg afgewogen of de inzet van interne specialisten of hulp van buitenaf nodig is.

Kwaliteitszorg

De ondersteuning wordt jaarlijks geanalyseerd, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.