18 oktober 2022

Ondersteuningsplan in de maak

Voor de vier schooljaren 23/24 t/m 26/27 wordt in samenwerkingsverband-V(S)O Eemland een nieuw ondersteuningsplan gemaakt. Naast doorontwikkeling van de huidige speerpunten zal de focus ook liggen op de verbinding PO-VO en inclusief onderwijs.

Taakstelling voor de komende 4 jaar

Elke vier jaar moet het ondersteuningsplan worden vernieuwd. Het plan moet aangeven hoe de taakstelling van het samenwerkingsverband vormgegeven wordt. Die taak is in de eerste plaats dat de scholen die het samenwerkingsverband vormen, afspraken maken en uitvoeren om leerlingen zodanig te ondersteunen dat ze allemaal kunnen deelnemen aan het onderwijs. Met de nadruk op allemaal, in de betekenis van “geen thuiszitters”, zodat er voor alle jongeren een plek is, oftewel een dekkend netwerk van voorzieningen.

Dat blijft vooralsnog een hele uitdaging. In het landelijke beeld zit passend onderwijs in de fase van het op orde brengen van de basis en het versterken ervan door een 25-tal verbetermaatregelen die voortkwamen uit de evaluatie over de periode 2014-2020.

Doorontwikkeling

Ook wij kijken terug: wat hebben we gedaan, wat zien we daarvan en waarom wilden we dat? In gesprekken, netwerkbijeenkomsten, vergaderingen, een conferentie en een strategische sessie is input verzameld voor het nieuwe ondersteuningsplan.

De richtinggever van doorontwikkeling van en in het samenwerkingsverband is verbinding: onderwijs-jeugd, regulier-speciaal, PO-VO. Echter, ook met een beweging van passend naar inclusief, van individueel naar collectief, van probleem naar normaal en van speciaal naar regulier.

We stellen ons opnieuw de vraag: waarom willen we dat, wat doen we dan, wat zien we dan?

School is zelf het samenwerkingsverband

In de komende maanden zullen thema’s en conceptteksten besproken worden in diverse geledingen van het samenwerkingsverband. Eén van onze regelmatig gebezigde uitspraken is: school, jij bent zelf het samenwerkingsverband. Dat is natuurlijk uitgebreid te nuanceren, maar de kern blijft staan: de school is voor een deel van de eigen taakstelling onderdeel van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan moet dat ook laten zien.

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de samenwerkingsverbanden. Binnenkort, eind november en begin december komt de inspectie naar ons toe voor het reguliere vierjaarlijkse toezicht. Onderdeel daarvan is een verificatieonderzoek op een viertal scholen: laat de praktijk zien wat het samenwerkingsverband zegt te doen? En bijzonder in deze periode is dat het huidige ondersteuningsplan in de uitloopfase zit en de doorontwikkeling naar en van een volgend ondersteuningsplan al enigszins zichtbaar zou moeten zijn.