10 april 2024

Hier staan wij voor!

Stedelijk Gymnasium JvO

 
In deze rubriek komen onze scholen aan het woord. Aan de hand van 5 vragen krijgt iedere keer een andere school de gelegenheid om zich te presenteren. Zo krijgen we een mooi beeld van de vele vormen van ondersteuning in onze scholen. Barbara de Groot beantwoordt de vragen voor haar school: Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt!

1 Waar staat het JvO voor? Kun je in het kort je school beschrijven?
Het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium is een zelfstandig gymnasium, waar alle leerlingen naast een regulier programma op VWO-niveau examen doen in Grieks en/of Latijn. Het JvO is een relatief kleine school, die leerlingen cognitief veel te bieden heeft. Er zijn in alle leerjaren mogelijkheden om deel te nemen aan extra verrijkende programma’s. Daarnaast is er een breed aanbod aan activiteiten op cultureel en muzikaal vlak, zoals schooltoneel en muziekavonden. Typerend voor de school is een klimaat waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn en de ruimte krijgt om zich cognitief en sociaal te ontwikkelen.

2 Welk onderdeel van jullie ondersteuningsaanbod laten jullie met trots zien bij een Collegiale Visitatie?
We zijn trots op ons totale aanbod aan ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben; dat wordt uitgevoerd door een orthopedagoge, een psychologe en  een aantal andere leerlingbegeleiders. De andere leerlingbegeleiders zijn docenten met ieder hun eigen specialisatie. Het aanbod is heel gevarieerd en biedt begeleiding op het gebied van sociale vaardigheden, studievaardigheden, omgaan met stress, dyslexie, hoogbegaafdheid, counseling en ondersteuning van leerlingen met AD(H)D en autisme.

Daarnaast spelen ook leerlingen uit de bovenbouw een rol bij het ondersteunen van leerlingen. In klas 1 is aan elke klas een tweetal leerlingen uit klas 4 gekoppeld, de zogenaamde juniorbegeleiders. Zij gaan mee op kamp en zijn aanwezig bij activiteiten van de klas, zoals de Sinterklaasviering. Zij fungeren voor de leerlingen en ook voor de mentor van de klas als aanspreekpunt. Daarnaast is er een pool met bovenbouwleerlingen die bijles geven aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben voor bepaalde vakken. Groot voordeel is dat de bijlesgevers exact weten wat er binnen school bij de vakken gevraagd wordt. Het geven van bijles is voor de leerlingen die dat doen een verrijkende ervaring. Voor de leerlingen die bijles krijgen, is het fijn dat het gewoon op school in de vertrouwde omgeving kan en dus laagdrempelig is.

Tenslotte zijn we heel trots op de begeleiding die we de leerlingen in onze Parnassosklas bieden. In de Parnassosklas worden maximaal 14 hoogbegaafde leerlingen toegelaten, die 10 jaar of jonger zijn op 1 september en die de basisschoolstof doorlopen hebben. In de Parnasssosklas wordt de stof van het eerste jaar gymnasium in twee jaar aangeboden. Daardoor ontstaat er ruimte in het curriculum voor het versterken van de basisvaardigheden, is er aandacht voor persoonsontwikkeling (gelukslessen, filosofie) en worden er uitdagende projecten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van de jonge JvO-ers. De leerlingen uit de Parnassosklas hebben korte schooldagen (vergelijkbaar met de basisschool) en krijgen nog relatief weinig huiswerk, zodat er voldoende ruimte overblijft om thuis te spelen. Aan de Parnassosklas is als mentor een ECHA specialist verbonden. Daarnaast is er een vast docententeam en zijn de orthopedagoge en de psychologe betrokken. De Parnassosleerlingen krijgen het eerste schooljaar les in hun eigen lokaal, het tweede jaar in de gewone lokalen om alvast te wennen. De bedoeling is dat ze daarna doorstromen naar onze of een andere reguliere tweede klas. De begeleiding van de leerlingen is intensief: voor alle leerlingen wordt een OPP geschreven. Onder de leerlingen die worden toegelaten zijn (potentiële) thuiszitters in het reguliere onderwijs. Het is mooi om te zien hoe deze leerlingen het in de Parnassosklas met gelijkgestemden naar hun zin hebben en opbloeien. Tegelijkertijd sijpelt de expertise die door docenten en begeleiders wordt opgedaan in de Parnassosklas verder de school in, zodat ook daar de kennis van zaken toeneemt.

3 Hoe ziet de ondersteuningsstructuur op school (met ketenpartners) eruit? Neem ons een dag mee als ondersteuningscoördinator op je school.
In de begeleiding van onze leerlingen vormt de mentor de spil en is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig blijken te hebben dan een mentor kan bieden,  wordt na overleg met de conrector een aanvraag voor ondersteuning gedaan bij de ondersteuningscoördinator. Die kijkt welke begeleider de ondersteuning van de leerling op zich kan nemen. Mocht de ondersteuning door een leerlingbegeleider onvoldoende blijken te zijn, wordt verder gezocht met leerling en ouders naar andere mogelijkheden binnen en ook buiten school. Er is regelmatig contact en overleg met de jeugdarts over leerlingen met een hoog ziekteverzuim. Voor leerlingen met een complexere ondersteuningsvraag wordt door de psychologe of de orthopedagoge een OPP geschreven. We volgen dus in principe de PM structuur, waarbij soms in urgente gevallen een stap moet worden overgeslagen. De ondersteuningscoördinator houdt het overzicht over leerlingen die aangemeld worden voor ondersteuning en heeft regelmatig contact met leerlingbegeleiders en conrectoren over individuele gevallen. Desgewenst neemt de ondersteuningscoördinator deel aan gesprekken over leerlingen met complexe problematiek, waarbij ouders, leerling, mentor, conrector en externen aanwezig zijn.

4 Welke ontwikkelingen/ontwikkelmogelijkheden zie jij voor jouw school in de toekomst van Passend naar Inclusief onderwijs?
Binnen de school signaleren we een toename van het aantal leerlingen dat prikkelgevoelig is en daar last van heeft. Dit jaar zijn we begonnen met een apart lokaal voor deze leerlingen in te richten. We zijn nog zoekende naar een goede manier om het lokaal efficiënt te gebruiken. We willen het lokaal graag ook inzetten voor leerlingen die thuis zitten of thuiszitters dreigen te worden. Dit zijn in de praktijk vaak hoogbegaafde leerlingen, voor wie het heel lastig is om oplossingen te bedenken, als ze uitvallen. Hierover zijn we ook in gesprek met het SWV.  Idealiter zouden we deze leerlingen natuurlijk binnen de school willen houden op een voor hen passende manier.

We werken inmiddels voor het tweede jaar met Catwise, waarbij onderdeel is dat er driehoeksgesprekken worden gevoerd met leerling, ouders en mentor. De leerling is daarbij in the lead. Bedoeling is dat leerlingen zelf meer verantwoordelijkheid (leren) nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Daarnaast wordt docenten gevraagd om elke leerling feedback te geven. Zowel voor leerlingen als docenten is het een hele omslag, maar voorlopig lijkt het erop dat het een overwegend positieve omslag is, waaraan we nog wel moeten wennen.

Veel leerlingen ervaren prestatiedruk en hebben last van stress. In de mentorlessen en in individuele gesprekken wordt hieraan aandacht besteed. Voor de meeste leerlingen is dat voldoende. Voor sommigen leidt de ervaren stress tot ziekteverzuim. Deze leerlingen komen uiteindelijk bij een van de leerlingbegeleiders in de ondersteuning terecht en worden daarnaast vaak ook door externen ondersteund. We zijn steeds bezig om onze expertise op dit gebied te vergroten en doen momenteel bijvoorbeeld een pilot waarbij twee klassen geen cijfers krijgen maar er uitsluitend formatief wordt gehandeld.

5 Waar staat jouw school over 10 jaar voor?
In stand houden van het niveau van ons onderwijs en het aanbod van extra verdiepende en verrijkende programma’s. Nog verder verbeteren van de individuele begeleiding van onze leerlingen door mentoren, docenten en OOP met als doel dat elke leerling de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Een veilige (leer)omgeving bieden, zodat je mag en kunt zijn wie je bent en daarin kunt groeien door de interactie met anderen binnen de school.

Tot slot: Aan welke school zou jij het stokje door willen voor de volgende nieuwsbrief en met welke vraag?
Ik geef het stokje door aan het Baarnsch Lyceum. Ik ben benieuwd hoe zij in de begeleiding omgaan met hoogbegaafde leerlingen die dreigen uit te vallen. Daarnaast ben ik benieuwd wat zij nog speciaal aan ondersteuning bieden ten aanzien van leerlingen die veel stress ervaren.