Pilot OSJ biedt snelle inzet van specialistische jeugdhulp op school

Veel leerlingen in het V(S)O ontvangen extra ondersteuning van specialistische jeugdzorgaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan opvoedingsproblematiek, of aan leerlingen met psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen. Voor deze inzet is een nieuwe samenwerking uitgewerkt door het PO en VO-samenwerkingsverband, de (regio-)gemeenten en een breed spectrum van zeven grote jeugdzorgaanbieders in de regio.

Krachten bundelen

Voor ondersteuningsvragen van leerlingen werken scholen al samen met het wijkteam, de schoolarts of verpleegkundige en leerplichtambtenaar. De samenwerking met meer gespecialiseerde ondersteuning is voor veel scholen in veel gevallen moeilijker te organiseren. De nieuwe samenwerking ‘Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp’ maakt dat makkelijker, vooral ook omdat de BSA (breed spectrum aanbieders) niet langer separaat opereren maar gemeenschappelijk hun krachten bundelen. Zij stellen menskracht beschikbaar, die beschikkingsvrij ín de school actief kan worden, met interventies die breder ingezet kunnen worden dan alleen op de individuele leerling.

Meer continuïteit

Kinderen en gezinnen met ernstige meervoudige problemen hebben baat bij integrale hulp vanuit meerdere specialismen, zoals jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-lvb, verslavingszorg en speciaal onderwijs. Integrale specialistische jeugdhulp en onderwijs kan eraan bijdragen dat een gezin met minder hulpverleners te maken krijgt en dat er meer continuïteit komt in de zorg. Binnen de regio Amersfoort spannen het onderwijs (samenwerkingsverbanden), de Breed Spectrum Aanbieders (BSA) en gemeenten zich hiervoor gezamenlijk in.

Maatwerk

De kern van de OSJ is dat er vaste specialistische jeugdhulpverleners in de school voor (speciaal) onderwijs aanwezig zijn en jeugdhulp bieden zonder dat hiervoor een verwijzing nodig is. De specialistische jeugdhulpverlener staat niet los, maar werkt nauw samen met het onderwijs(zorg)team. Het uitgangspunt is dat door vraaggericht te werken een passend antwoord gezocht wordt op hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van school en leerling en waarbij er een transfer is met de thuissituatie. Dit is maatwerk.

De OSJ wordt dit kalenderjaar als pilot gestart op enkele scholen in het voortgezet (speciaal)onderwijs. Een werkgroep werkt de plannen verder uit, implementeert en monitort ze.

Meer informatie vindt u in het Basisdocument OSJ (zie onder Gerelateerde documenten).