Aanmelden

Scholen wegen af, in overleg met ouders, of zij de aangemelde leerling passend onderwijs kunnen bieden. Voor de meeste leerlingen zal dat zonder meer het geval zijn. Voor sommige leerlingen moet de afweging gemaakt worden of de school passend onderwijs kan bieden, of extra ondersteuning nodig en mogelijk is, of dat een andere school beter in staat is om de leerling te onderwijzen en begeleiden.

De routing waarlangs deze afweging plaatsvindt, wordt in overleg met alle scholen in Eemland ontwikkeld. Het is de ambitie om met dezelfde formulieren en een afgestemde routing te werken.