Ontwikkelingen passend onderwijs

In november 2020 is door OCW en de Tweede Kamer gekeken hoe het er landelijk gezien voor staat met passend onderwijs. Dat heeft geleid tot twee sporen: met een 25-tal verbeterpunten moet passend onderwijs op orde gebracht worden én het moet worden doorontwikkeld naar inclusief onderwijs. In Eemland zijn beide sporen van belang. Veel van de punten en de richting zijn al onderdeel van de regionale visie en van de hoofdpunten van het ondersteuningsplan.

Twee sporen

Sinds 2014 kennen we passend onderwijs. Voor de scholen betekent dat onder meer dat er zorgplicht is: stel bij aanmelding vast wat de leerling nodig heeft aan (extra) ondersteuning en kijk waar en hoe dat het beste geboden kan worden. In verreweg de meeste situaties is dat gaan betekenen dat de school waar de leerling aangemeld is, zelf de benodigde ondersteuning organiseert en uitvoert. Scholen laten in hun ondersteuningsprofiel zien waartoe zij in staat zijn. In het Eemlandse VO faciliteert het samenwerkingsverband daarbij. Een belangrijk leidend principe daarbij is dat de VO-school die de leerling toelaat in het vervolg van de VO-schoolloopbaan in staat moet zijn zo nodig aanvullende ondersteuning te organiseren.

In november 2020 is door OCW en de Tweede Kamer gekeken hoe het er landelijk gezien voor staat met passend onderwijs. Dat heeft geleid tot twee sporen: met een 25-tal verbeterpunten moet passend onderwijs op orde gebracht worden én het moet worden doorontwikkeld naar inclusief onderwijs.

Agenda Eemland

In Eemland zijn beide sporen van belang. Veel van de landelijke afspraken zijn al onderdeel van de regionale visie en van de hoofdpunten van het ondersteuningsplan: verbinding onderwijs-zorg, verbinding regulier-speciaal onderwijs en de kwaliteit van ondersteuning. Van de 25 landelijke verbeterpunten zullen een paar dit jaar ook in Eemland op de agenda komen. Sommige van die punten pakken we samen met SWV-PO De Eem op, andere zullen met en vooral door de scholen worden uitgewerkt. Van de 25 punten lijken met name relevant:

  • Leerrecht verankeren
  • Hoorrecht van leerlingen verankeren
  • Een onafhankelijk informatiepunt voor ouders en leerlingen inrichten binnen het swv .
  • Het vergroten van het aanbod voor specifieke doelgroepen
  • Doorbraakaanpak afspreken wanneer onderwijs en zorg niet tot een aanbod komen
  • Expertise jeugdhulp beter benutten in de school

Regionale maatregelen

Naast deze punten uit de landelijke verbeteragenda werken wij in de regio ook aan een aantal andere punten. We noemen in willekeurige volgorde: organiseren van talent-onderwijs, opting out lwoo in het vmbo, integratie in het VO van Cluster 3 van De Kleine Prins, aansluiting onderwijs-jeugd in scholen (AOJ), onderwijs met specialistische jeugdzorg (OSJ), kwaliteitszorg met o.a. collegiale visitaties, coach-steun bij thuiswerkende leerlingen, leer-netwerken voor ondersteuningscoördinatoren, orthopedagogen en brugfunctionarissen, toelaatbaarheid tot praktijkonderwijs, en nog een aantal punten met betrekking tot toelaatbaarheidsverklaringen en ondersteuning.

Sommige van deze punten kunnen door de corona-maatregelen nu  niet doorgaan, zoals collegiale visitaties, schoolbezoeken en bijeenkomsten van de Collectieve Ambitie. Die pakken we later weer op. We zijn ver én goed op weg én er is nog veel te doen.