Onderwijs en jeugdhulp werken samen in AOJ-Team

Op de V(S)O-scholen in Amersfoort gaan teams werken om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp snel en gemakkelijk te organiseren voor leerlingen die dat nodig hebben. Het AOJ-Team bestaat uit een ondersteuningscoördinator/orthopedagoog, brugfunctionaris vanuit het wijkteam, jeugdarts/verpleegkundige (GGD) en een leerplichtambtenaar. Zij werken samen aan casuïstiek en komen minsten drie keer per jaar bij elkaar om gemeenschappelijk de plannen te benoemen voor het schooljaar, verwachtingen met elkaar te bespreken en van elkaar te leren.

Zorgen over een leerling

Op alle scholen in Amersfoort is de laatste jaren een vorm van samenwerking ontstaan tussen onderwijs, wijkteams, schoolarts en leerplicht. Het samenwerkingsverband, de gemeente, de organisatie van wijkteams en de GGD hebben aan de hand van deze ervaringen de structuur voor samenwerking verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is het AOJ-Team. Het team bestaat uit een ondersteuningscoördinator of orthopedagoog van de school, de brugfunctionaris van het wijkteam, de jeugdarts of verpleegkundige van de GGD en de leerplichtambtenaar.

Het AOJ-Team komt in actie als er zorgen zijn over een leerling. Ondersteuning wordt afgestemd met de jongere en/of de ouders. Teamleden kunnen ook elkaar adviseren, maar dan blijven jongeren en ouders anoniem. Buiten de casus-overleggen komt het Team drie keer per jaar samen om van elkaar te leren, trends in aanvragen te bestuderen en effectiviteit van aanpakken te bespreken.

Passende ondersteuning

Eén van de doelen van het AOJ-Team is dat ouders en jongeren goed geholpen worden. Dat betekent voor de leerling passende ondersteuning bij de school- en leefomgeving. Ouders voelen zich betrokken en gehoord en daarmee beter ondersteund. Voor ouders en leerlingen is het helder waar en bij wie je terecht kunt bij vragen en problemen rond een leerling.

De rol van de brugfunctionaris wordt hierin ook beter gepositioneerd. Die krijgt meer mogelijkheden om, in samenspraak, zelf interventies uit te voeren. Als een leerling wordt doorgeschakeld naar een wijkteam, dan wordt het werk van de brugfunctionaris ook overgedragen en niet door het wijkteam nog eens overgedaan.

Kick-off

Op 9 februari volgt de officiële kick-off; hierover zijn betrokken medewerkers van de scholen al eerder geïnformeerd. Als leerlingen specialistische hulp nodig hebben wordt dat op termijn georganiseerd door het OSJ – Onderwijs met Specialistische Jeugdhulp. Dit OSJ start binnenkort als pilot op enkele VO-scholen.

Voor ouders, leerlingen en zorg is een handreiking AOJ-Team gemaakt. Deze is te raadplegen onder Gerelateerde documenten.