1 Inhoudsopgave

 

2. Aanmelding

2.01      Stroomschema Zorgplicht aanmelding regulier VO     Informatief

2.02      Stroomschema Zorgplicht aanmelding VSO     Informatief

2.03      Stroomschema Zorgplicht leerling al op school     Informatief

2.04      Aanmeldformulier VO regio Eemland     Afspraak

2.05      OP in ParnasSys korte versie (invulversie)     Afspraak

2.06      Leeswijzer voor VO OP ParnasSys     Informatief

2.07      Voorbeeldbrief Bevestiging aanmelding leerling     Handreiking

2.08      Stappenplan en taken Intakecommissie     Handreiking

2.09      Besluitvormingsaspecten Intakecommissie     Handreiking

2.10      Orthopedagogische deskundigheid     Afspraak

2.11      Voorbeeldbrief Toelating leerling    Handreiking

2.12      Voorbeeldbrief Afwijzing leerling     Handreiking

2.13      School Zoeken Wie is aan zet bij school is vol    Afspraak

2.14      Aanmeldingen VO bij horizontale uitstroom      Afspraak

2.15      Aanbod VSO regio Utrecht       Informatief

 

3. Ondersteuning

3.01      Voorbeeldformulier Warme overdracht     Handreiking

3.02      OPP Thermometer     Handreiking

3.03      Toelichting Ontwikkelingsperspectief     Handreiking

3.04      Format Ontwikkelingsperspectief     Afspraak

3.05      Invulwijzer Ontwikkelingsperspectief     Afspraak

3.06      Registratie OPP in BRON    Afspraak

3.07      Factsheet Mogelijkheden voor maatwerk in VO     Informatief

3.08      Stroomschema Zorg in onderwijstijd     Informatief

3.09      Format Schoolondersteuningsprofiel      Afspraak

3.10      PM structuur     Afspraak

3.11      Opleidingsaanbod Van PM-denken naar PM-handelen     Informatief

3.12      Verbinding VO en Sociale (wijk)teams     Informatief

3.13     Vroege warme overdracht VO-ROC MN en MBO A-foort     Informatief

3.14     Zorgplatformkaart 18-19 werkwijze en aanmelding  Afspraak

3.15      Zorgplatform Aanmeldingsformulier    Afspraak

3.16      Handreiking school voorbereiding gesprek ZPF     Handreiking

3.17      Handreiking gesprek school-ouders na advies ZPF     Handreiking

3.18      Bekostiging lichte ondersteuning VO (LWOO-PRO) per 1-1-16    Informatief

 

4. Toelaatbaarheid VSO

4.01      Stroomschema Wie geeft de TLV af     Handreiking

4.02      TLV aanvragen Procedure 2018-2019    Afspraak

4.03      Aanvraagformulier TLV      Afspraak

4.04      Onderbouwing advies TLV-commissie     Afspraak

4.05      Brief aan aanvragende school na uitspraak TLV positief     Afspraak

4.06      Brief aan aanvragende school na uitspraak TLV negatief    Afspraak

4.07      Brief aan ouders na uitspraak TLV positief     Afspraak

4.08      Brief aan ouders na uitspraak TLV negatief      Afspraak

4.09      Toelaatbaarheidsverklaring       Afspraak

4.10      TLV Opvragen TLV door VSOschool     Afspraak

4.11      Handreiking afgeven TLV     Handreiking

4.12      Registratie van Toelaatbaarheidsverklaring     Handreiking

4.13      Regeling Groeibekostiging en tijdelijke plaatsen     Afspraak

 

5. Overig

5.01       Cluster 1 informatie Bartimeus en Visio    Handreiking

5.02       Cluster 1 Onderwijskundige begeleiding cluster 1    Handreiking

5.03       Cluster 2 Preventieve consultatie en advies Kentalis    Handreiking

5.04       Cluster 2 Onderwijskundige begeleiding cluster 2    Handreiking

5.05       Onderwijskundige begeleiding leerling met epilepsie     Afspraak

5.06       De Kleine Prins Samenwerkingsovereenkomst LG-LZ    Afspraak

5.07       De Kleine Prins Brochure Diensten Expertisecentrum   Handreiking

5.08       De Kleine Prins Overeenkomst revalidatie De Hoogstraat     Afspraak

5.09       Zieke leerlingen en passend onderwijs Ziezon     Informatief

5.10      Onderwijskaart onderwijsbegeleiding 2018-2019    Afspraak

5.11      Handreiking medisch handelen in VO     Handreiking

5.12       Suïcide preventie 113 Suïcidepreventie Informatie voor het onderwijs    Informatief

5.13       Suïcide preventie Stappenplan suïcidepreventie scholieren    Handreiking

5.14       Verzuim Methodische Aanpak Schoolverzuimers (MAS)    Afspraak

5.15       Verzuim Actieve aanpak schoolverzuim in DUO    Afspraak

5.16       Verzuim Medische advisering zieke leerling (MAZL)     Afspraak

5.17       Verzuim Begrippen schoolverzuim    Handreiking

5.18      Thuiszitterspact regio Eemland    Afspraak

5.19      Schorsing, verwijdering en passend onderwijs     Afspraak

5.20      Samenwerking SWV en onderwijs in geslotenheid en residentiële instellingen      Informatief

5.21      Afwegingskader meldcode huiselijk geweld    Afspraak

 

 
 

Downloads

Inhoudsopgave Gebruikersmap